Trójnik jednogniazdowy - Typ 2B-B - 26 9 mm

Short Tee - Type 2BB - 26,9 mm

zł9.30 tax incl
zł9.30 tax excl
Trójnik jednogniazdowy - Typ 2B-C - 33 7 mm

Short Tee - Type 2BC - 33,7 mm

zł10.53 tax incl
zł10.53 tax excl
Trójnik jednogniazdowy - Typ 2B-D - 42 4 mm

Short Tee - Type 2BD - 42,4 mm

zł14.98 tax incl
zł14.98 tax excl
Trójnik jednogniazdowy - Typ 2B-E - 48 3 mm

Short Tee - Type 2BE - 48,3 mm

zł15.85 tax incl
zł15.85 tax excl
Trójnik trójgniazdowy - Typ 4B-B - 26 9 mm

Long Tee - Type 4BB - 26,9 mm

zł17.55 tax incl
zł17.55 tax excl
Trójnik trójgniazdowy - Typ 4B-C - 33 7 mm

Long Tee - Type 4BC - 33,7 mm

zł15.62 tax incl
zł15.62 tax excl
Trójnik trójgniazdowy - Typ 4B-D - 42 4 mm

Long Tee - Type 4BD - 42,4 mm

zł24.51 tax incl
zł24.51 tax excl
Trójnik trójgniazdowy - Typ 4B-E - 48 3 mm

Long Tee - Type 4BE - 48,3 mm

zł29.37 tax incl
zł29.37 tax excl
Kolano 90° - Typ 6B-B - 26 9 mm

90° Elbow - Type 6BB - 26,9 mm

zł11.99 tax incl
zł11.99 tax excl
Kolano 90° - Typ 6B-C - 33 7 mm

90° Elbow - Type 6BC - 33,7 mm

zł13.05 tax incl
zł13.05 tax excl
Kolano 90° - Typ 6B-D - 42 4 mm

90° Elbow - Type 6BD - 42,4 mm

zł13.98 tax incl
zł13.98 tax excl
Kolano 90° - Typ 6B-E - 48 3 mm

90° Elbow - Type 6BE - 48,3 mm

zł17.20 tax incl
zł17.20 tax excl
Złączka prosta mufa - Typ 8B-B - 26 9 mm

External Sleeve Joint - Type 8BB - 26,9 mm

zł11.64 tax incl
zł11.64 tax excl
Złączka prosta mufa - Typ 8B-C - 33 7 mm

External Sleeve Joint - Type 8BC - 33,7 mm

zł13.05 tax incl
zł13.05 tax excl
Złączka prosta mufa - Typ 8B-D - 42 4 mm

External Sleeve Joint - Type 8BD - 42,4 mm

zł17.08 tax incl
zł17.08 tax excl
Złączka prosta mufa - Typ 8B-E - 48 3 mm

External Sleeve Joint - Type 8BE - 48,3 mm

zł18.19 tax incl
zł18.19 tax excl
Złączka wewnętrzna mufa - Typ 9B-B - 26 9 mm

Internal Expanding Joint - Type 9BB - 26,9 mm

zł6.73 tax incl
zł6.73 tax excl
Złączka wewnętrzna mufa - Typ 9B-C - 33 7 mm

Internal Expanding Joint - Type 9BC - 33,7 mm

zł12.64 tax incl
zł12.64 tax excl
Złączka wewnętrzna mufa - Typ 9B-D - 42 4 mm

Internal Expanding Joint - Type 9BD - 42,4 mm

zł17.08 tax incl
zł17.08 tax excl
Złączka wewnętrzna mufa - Typ 9B-E - 48 3 mm

Internal Expanding Joint - Type 9BE - 48,3 mm

zł20.01 tax incl
zł20.01 tax excl
Łącznik ścienny - stopa okrągła - Typ 10B-B - 26 9 mm

Wall Flange - Type 10BB - 26,9 mm

zł9.36 tax incl
zł9.36 tax excl
Łącznik ścienny - stopa okrągła - Typ 10B-C - 33 7 mm

Wall Flange - Type 10BC - 33,7 mm

zł11.47 tax incl
zł11.47 tax excl
Łącznik ścienny - stopa okrągła - Typ 10B-D - 42 4 mm

Wall Flange - Type 10BD - 42,4 mm

zł15.62 tax incl
zł15.62 tax excl
Łącznik ścienny - stopa okrągła - Typ 10B-E - 48 3 mm

Wall Flange - Type 10BE - 48,3 mm

zł20.36 tax incl
zł20.36 tax excl
Podstawa słupka - stopa owalna - Typ 12B-B - 26 9 mm

Railing Base Flange - Type 12BB - 26,9 mm

zł19.95 tax incl
zł19.95 tax excl
Podstawa słupka - stopa owalna - Typ 12B-C - 33 7 mm

Railing Base Flange - Type 12BC - 33,7 mm

zł26.73 tax incl
zł26.73 tax excl
Podstawa słupka - stopa owalna - Typ 12B-D - 42 4 mm

Railing Base Flange - Type 12BD - 42,4 mm

zł34.63 tax incl
zł34.63 tax excl
Podstawa słupka - stopa owalna - Typ 12B-E - 48 3 mm

Railing Base Flange - Type 12BE - 48,3 mm

zł37.91 tax incl
zł37.91 tax excl
Kolano narożnikowe 90° - Typ 18B-C - 33 7 mm

Corner (Top Rail) - Type 18BC - 33,7 mm

zł15.56 tax incl
zł15.56 tax excl
Kolano narożnikowe 90° - Typ 18B-D - 42 4 mm

Corner (Top Rail) - Type 18BD - 42,4 mm

zł25.80 tax incl
zł25.80 tax excl
Kolano narożnikowe 90° - Typ 18B-E - 48 3 mm

Corner (Top Rail) - Type 18BE - 48,3 mm

zł32.99 tax incl
zł32.99 tax excl
Trójnik narożnikowy - Typ 20B-B - 26 9 mm

Corner (Middle Rail) - Type 20BB - 26,9 mm

zł14.04 tax incl
zł14.04 tax excl
Trójnik narożnikowy - Typ 20B-C - 33 7 mm

Corner (Middle Rail) - Type 20BC - 33,7 mm

zł16.20 tax incl
zł16.20 tax excl
Trójnik narożnikowy - Typ 20B-D - 42 4 mm

Corner (Middle Rail) - Type 20BD - 42,4 mm

zł19.71 tax incl
zł19.71 tax excl
Trójnik narożnikowy - Typ 20B-E - 48 3 mm

Corner (Middle Rail) - Type 20BE - 48,3 mm

zł21.82 tax incl
zł21.82 tax excl
Krzyżak dwugniazdowy - Typ 22B-B - 26 9 mm

Cross (Middle Rail) - Type 22BB - 26,9 mm

zł14.45 tax incl
zł14.45 tax excl
Krzyżak dwugniazdowy - Typ 22B-C - 33 7 mm

Cross (Middle Rail) - Type 22BC - 33,7 mm

zł15.33 tax incl
zł15.33 tax excl
Krzyżak dwugniazdowy - Typ 22B-D - 42 4 mm

Cross (Middle Rail) - Type 22BD - 42,4 mm

zł19.36 tax incl
zł19.36 tax excl
Krzyżak dwugniazdowy - Typ 22B-E - 48 3 mm

Cross (Middle Rail) - Type 22BE - 48,3 mm

zł25.45 tax incl
zł25.45 tax excl
Krzyżak trójgniazdowy - Typ 24B-B - 26 9 mm

Side Outlet Tee - Type 24BB - 26,9 mm

zł21.35 tax incl
zł21.35 tax excl
Krzyżak trójgniazdowy - Typ 24B-C - 33 7 mm

Side Outlet Tee - Type 24BC - 33,7 mm

zł19.95 tax incl
zł19.95 tax excl
Krzyżak trójgniazdowy - Typ 24B-D - 42 4 mm

Side Outlet Tee - Type 24BD - 42,4 mm

zł28.90 tax incl
zł28.90 tax excl
Krzyżak trójgniazdowy - Typ 24B-E - 48 3 mm

Side Outlet Tee - Type 24BE - 48,3 mm

zł31.01 tax incl
zł31.01 tax excl
Krzyżak czterogniazdowy - Typ 26B-B - 26 9 mm

Center Cross - Type 26BB - 26,9 mm

zł20.53 tax incl
zł20.53 tax excl
Krzyżak czterogniazdowy - Typ 26B-C - 33 7 mm

Center Cross - Type 26BC - 33,7 mm

zł27.20 tax incl
zł27.20 tax excl
Krzyżak czterogniazdowy - Typ 26B-D - 42 4 mm

Center Cross - Type 26BD - 42,4 mm

zł44.34 tax incl
zł44.34 tax excl
Krzyżak czterogniazdowy - Typ 26B-E - 48 3 mm

Center Cross - Type 26BE - 48,3 mm

zł52.71 tax incl
zł52.71 tax excl
Złącze obejściowe 90° - Typ 28B-B - 26 9 mm

Crossover - Type 28BB - 26,9 mm

zł10.47 tax incl
zł10.47 tax excl
Złącze obejściowe 90° - Typ 28B-C - 33 7 mm

Crossover - Type 28BC - 33,7 mm

zł11.41 tax incl
zł11.41 tax excl
Złącze obejściowe 90° - Typ 28B-D - 42 4 mm

Crossover - Type 28BD - 42,4 mm

zł16.32 tax incl
zł16.32 tax excl
Złącze obejściowe 90° - Typ 28B-E - 48 3 mm

Crossover - Type 28BE - 48,3 mm

zł17.14 tax incl
zł17.14 tax excl
Trójnik zaciskowy - Typ 32B-B - 26 9 mm

Clamp-on Tee (1 Bolt) - Type 32B - 26,9 mm

zł11.17 tax incl
zł11.17 tax excl
Trójnik zaciskowy - Typ 32B-C - 33 7 mm

Clamp-on Tee (1 Bolt) - Type 32C - 33,7 mm

zł13.16 tax incl
zł13.16 tax excl
Trójnik zaciskowy - Typ 32B-D - 42 4 mm

Clamp-on Tee (1 Bolt) - Type 32D - 42,4 mm

zł18.08 tax incl
zł18.08 tax excl
Trójnik zaciskowy - Typ 32B-E - 48 3 mm

Clamp-on Tee (1 Bolt) - Type 32E - 48,3 mm

zł18.49 tax incl
zł18.49 tax excl
Złącze obejściowe zaciskowe - Typ 33B-B - 26 9 mm

Clamp-on Crossover - Type 33BB - 26,9 mm

zł10.06 tax incl
zł10.06 tax excl
Złącze obejściowe zaciskowe - Typ 33B-C - 33 7 mm

Clamp-on Crossover - Type 33BC - 33,7 mm

zł10.00 tax incl
zł10.00 tax excl
Złącze obejściowe zaciskowe - Typ 33B-D - 42 4 mm

Clamp-on Crossover - Type 33BD - 42,4 mm

zł15.15 tax incl
zł15.15 tax excl
Złącze obejściowe zaciskowe - Typ 33B-E - 48 3 mm

Clamp-on Crossover - Type 33BE - 48,3 mm

zł21.00 tax incl
zł21.00 tax excl